پيتزاشب

خرید تخفیفی
پيتزاشب

پيتزاشب

تخفیف: ۴ درصد رستوران، کافه و فست فود کرمان، کرمان، خيابان سعدي، روبروي کوچه ۵ ۳۴۳۲۲۲۴۸۵۰ جهت خرید و استفاده از تخفیف درج شده، خرید خود را با کلابیوم کارت روی کارتخوان تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ) پرداخت نمایید.

سایر مراکز مشابه در کرمان

خرید تخفیفی
کافه گردشگري
کلابیوم
۶% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
پيتزاشب
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
لقمه برگر
کلابیوم
۴% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
سوپرساندويچ چاقالو
کلابیوم
۸% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
سرزمين غذا
کلابیوم
۶% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
پيتزا تيک
کلابیوم
۶% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
فست فود طاها
کلابیوم
۵% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
سرزمين غذا
کلابیوم
۶% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
فست فود آقاي امين
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
سوپرساندويچ چاقالو
کلابیوم
۸% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کتلت دايي علي
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
تاپ ساندويچ طاها
کلابیوم
۸% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
پيتزاشب
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
بستني ژلينو
کلابیوم
۸% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
کافه گردشگري
کلابیوم
۶% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
لقمه برگر
کلابیوم
۴% تخفیف ۵
خرید تخفیفی
بستني ژلينو
کلابیوم
۸% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
سرزمين غذا
کلابیوم
۶% تخفیف ۴
خرید تخفیفی
فست فود آقاي امين
کلابیوم
۴% تخفیف ۳
خرید تخفیفی
سوپرساندويچ چاقالو
کلابیوم
۸% تخفیف ۴